Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

. . .Γην και Ύδωρ. . .
Όθεν , η Ιταλική Κυβέρνησις κατέληξεν εις την απόφασιν  να ζητήση από την Ελληνικήν  Κυβέρνησιν – ως εγγύησιν  δια την ουδετερότητα  της Ελλάδος και ως εγγύησιν δια την ασφάλειαν της Ιταλίας – το δικαίωμα να καταλάβη δια των ενόπλων αυτής δυνάμεων , δια την διάρκειαν της σημερινής  προς την Αγγλίαν ρήξεως, ωρισμένα  στρατηγικά σημεία  του ελληνικού εδάφους . Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως μη εναντιωθή εις την κατάληψιν  ταύτην  και όπως μη παρεμποδίση  την ελευθέραν διέλευσιν  των στρατευμάτων των προοριζομένων να την πραγματοποιήσωσι. Τα στρατεύματα ταύτα δεν παρουσιάζονται ως εχθροί του ελληνικού λαού και η Ιταλική Κυβέρνησις  δεν προτίθεται ποσώς , δια της προσωρινής κατοχής στρατηγικών τινών σημείων  επιβαλλομένης υπό της ανάγκης των περιστάσεων  και εχούσης καθαρώς  αμυντικόν χαρακτήρα, να θίξη οπωσδήποτε  την κυριαρχίαν και την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος.
Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως δώση αυθωρεί εις τας στρατιωτικάς αρχάς τας αναγκαίας διαταγάς ίνα η κατοχή αύτη δυνηθή να πραγματοποιηθή  κατά ειρηνικόν τρόπον. Εάν τα ιταλικά στρατεύματα ήθελον συναντήση αντίστασιν , η αντίστασις αύτη θα καμφθή διά των όπλων  και η Ελληνική Κυβέρνησις  θα έφερε τας ευθύνας , αι οποίαι  ήθελον προκύψη εκ τούτου.

"Εδώ ελεύθεραι, ακόμη, Αθήναι.
Έληνες. Οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών.
Αδέλφια! Κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του Μετώπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις, εις την έρημον πόλιν με τα κατάκλειστα σπίτια.
Έλληνες! Ψηλά τις καρδιές!

Προσοχή! Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών, ύστερα από λίγο, δεν θα είναι ελληνικός.
Θα είναι γερμανικός.
Και θα μεταδίδει ψέμματα......"Το μόνο δεδομένο:
Τίποτα δεν είναι δεδομένο. 
Θέλημα, όχι μόνο της φύσης, αλλά
και των λίγων, ισχυρών, κι αρπακτικών...

4 σχόλια:

 1. Τα αρπαχτικά εφορμούν και πάλι...
  Με νέες πιο ραφιναρισμένες μεθόδους, που αν φυσικά δεν αποδώσουν τα προσδοκώμενα, θα ακολουθηθούν οι παλιές και πατροπαράδοτες.

  Μόνο που πλέον "οι σταθμοί" δεν σιγούν. Λαλίστατοι είναι, αλλά μονάχα ψέμματα λένε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έτσι είναι Ιχνηλάτη: Ψέμματα... Στο πλαίσιο των ραφιναρισμένων μεθόδων που αναφέρεις...

   Διαγραφή
 2. Απαντήσεις
  1. Όταν κάνει κύκλους ελίτσα, αποδεκτό.
   Όταν την...κάνουν κύκλους, είναι το πρόβλημα..!

   Διαγραφή